وزارت نفت

قدردانی روحانی از زنگنه برای انتخاب وزارت نفت در جشنواره شهید رجایی


آشنایی با صنعت نفت ایران در ۵ دقیقه