خبر چرخشی
صنعت نفت می‌تواند پرچمدار و پیشرو در توسعه صنعتی کشور باشد