خبر چرخشی
تحقق اقتصاد مقاومتی در وزارت نفت متبلور است